About Us - Safety Management

Safety Management (ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย)1. การบริการขนส่งภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
การบริการขนส่งภายใต้มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)

Quality standard for truck transport services Q Mark (dry container) and standard for transporting agricultural and food products with Q Cold Chain (reefer container) temperature controlled trucks.


2. ระบบการตรวจสภาพพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน
- ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิตและวัดอุณหภูมิ, ตรวจ ATK เช็ค covid 19 เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด
- ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ต้อง 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
- ตรวจชุดยูนิฟอร์ม และชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล , ตรวจใบขับขี่
- Tenko และการพูดคุยย้ำเตือนตอนเช้า
- การพูดคุยสื่อสาร เน้นย้ำติดตามการทำงานของพนักงานขับรถก่อนเริ่มงาน ระหว่างวิ่งงานและหลังวิ่งงาน (Tenko)

Inspection of driver’s condition before operation.
- Health inspection, blood pressure test and temperature measurement, Always check ATK to check covid 19 to prevent an outbreak.
- Alcohol level inspection. (Zero alcohol)
- Uniform, driver’s license inspection.
- Tenko and morning talk.
- Tenko and communication with each driver before taking up the assignment, while on the road and after the completion of each job.


3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ และขับรถตามกฎจราจร กฎระเบียบของลูกค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและไม่ขับรถเมื่อรู้สึกง่วงนอน หรือรู้สึกไม่ปกติ ติดตามพฤติกรรมของคนขับอย่างใกล้ชิดโดยโทรติดตามสถานะการทำงานของพนักงานขับรถและรายงานทุก 2 ชั่วโมงและจากล้อง IP ออนไลน์ และตรวจสอบ GPS ในทุกเที่ยวงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

Our operation team monitor driver behavior while on duty. and drive according to traffic rules Strict customer rules for safety and do not drive when feeling drowsy or not feeling normal closely monitor driver's behavior by calling, monitoring driver's work status and reporting every 2 hours and from online IP camera and GPS records on every assignment to ensure that the cargo is safely delivered to the customer.


4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถหลังจากจบงานแต่ละเที่ยว สอบถามพนักงานขับรถถึงจุดเสี่ยงที่พบและนำมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์พนักงานขับรถทุกคนให้รับทราบและระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

Our operation team monitors the behavior of every after the completion of each assignment, inquiring about any spots along the routes covered that may pose some risks(hiyari hatto). The information is then made know to other drivers so that they can all take precaution accordingly and careful.


5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / การบำรุงรักษา & ตรวจความพร้อมของรถบรรทุก
Prevention maintenance / Vehicle Maintenance and Inspection.


6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเหตุฉุกเฉิน และมีการวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ
Work instruction, emergency management and accident analysis and prevention.


7. การฝึกอบรมพนักงานที่เข้าใหม่
- ฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมพนักงานขับรถ และการประเมินการปฏิบัติงานกระทั่งผ่านหลักสูตรและทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเช่น ขับรถฤดูฝน KYT, 5ส.,4 ส ในรถเทรลเลอร์, ขับขี่ปลอดภัย, ฮิยาริ ฮัตโตะ, ง่วงไม่ฝืนขับ, เว้นระยะห่าง 3 วิ กฎการขับขี่และ tenko

New Staff's Training
- training on operational procedures Both theoretical and practical training plans (new comer) and operational assessments until passing the course and working correctly according to all steps to be able to work.
- Review of work procedures.
- Safety training e.g. driving rainy season, KYT, 5S, 4s for trailer cabin clean safe,safety driving, hiyari hatto, avoiding drive when drowsy, follow 3-second rule driving and tenko.


8. การรณรงค์ความปลอดภัย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
Safety campaign called “Zero Accident”.


9. ประชุมกับพนักงานขับรถทุกคนเป็นประจำเพื่อสอบถามข้อมูลและสอบถามปัญหาเพื่อสื่อสาร 2 ทางกับพนักงานขับรถให้ทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย
Regular meeting with each and every driver for information and problem inquiry for 2 ways communication with the driver to work correctly and safety.


10. ตรวจสุขภาพประจำปี
Annual health inspection.


11. การสุ่มตรวจสารเสพติด
Random drug check.


12. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ
Environmental activities such as garbage separation.


13. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกเซฟตี้ ฯลฯ
Providing personal protection equipment (PPE), for example, safety shoes, helmet.


14. กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้ประจำปี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
Annual training and development activities by experts.


15. การตรวจสอบและปรับปรุงรถเทรลเลอร์ให้พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย
Checking and improving trailers to always be ready for use safely.

About us

เมนูเกี่ยวกับเรา

Tours Company Profile

Tours Vision & Mission

Tours Policy

S.N. TRANSPORT CO., LTD.

Container Transportation Service & Car Carrier Transportation.

CONTACT US